شیدای شادی سفر

سفارتخانه کشورها در ایرانReviewed by شایان هشترودی on Sep 5Rating:

سفارتخانه کشورها در ایران به ترتیب حروف الفبا


 

آذربایجان

تهران – منطقه ١ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ٣٠
تلفن: ٢٢٢١٢۵۵۴, ٢٢٢١۵١٩١
تلفکس: ٢٢٢١٧۵٠۴
سایت سفارت: http://tehran.mfa.gov.az/ir


آرژانتین

تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ٧
تلفن: ٨٨٧١۶٢۴۴, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩۴
تلفکس: ٨٨٧١٢۵٨٣
سایت سفارت: http://www.argentinembiran.com


آفریقای جنوبی

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ۵
تلفن: ٢٢٧٠٢٨۶۶
تلفکس: ٢٢٧١٩۵١۶
سایت سفارت: http://satrade.ir/embassy


آلمان

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ٣٢۴ و٣٢٠
تلفن: ٣٣١١۴١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧۶٧
تلفکس: ٣٣٩٠٨۴٧۴, ٣٣١١٩٨٨٣
سایت سفارت: http://www.teheran.diplo.de


اتریش

تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ش. ٧٨ – ط. سوم
تلفن: ٨٨٧١٠٧۵٣, ٢٢٠۴١٧۶۴, ٨٨٧١٠١٨٠
تلفکس: ٨٨٧١٠٧٧٨
سایت سفارت: https://www.bmeia.gv.at/pe/botschaft/teheran.html


اردن

تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١
تلفن: ۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨
تلفکس: ۶۶٧٠٠۶۵٧
سایت سفارت:-


اروگوئه

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی
تلفن: ٢٢٠۵٢٠٣٠
تلفکس: ٢٢٠۵٢٠٣٠
سایت سفارت:-


ازبکستان

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی)
تلفن: ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١
تلفکس: ٢٢٢٩٩١۵٨
سایت سفارت: http://www.uzbekembassy.ir/fa-ir


اسپانیا

تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو
تلفن: ٨٨٧٨٧۵۴٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١۴۵٧۵
تلفکس: ٨٨٧٢۴۵٨١
سایت سفارت: https://www.embassypages.com/missions/embassy13716


استرالیا

تهران – منطقه ۶ – خ. خالداسلامبولی – خ. ٢٣ – پ. ١٣
تلفن: ٨٨٧١۶۴١۵, ٨٨٧٢۴۴۵۶
تلفکس: ٨٨٧٢٠۴٩٠, ٨٨٧٢٠۴٨۴
سایت سفارت: http://iran.embassy.gov.au


اسلوواک

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر
تلفن: ٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵
تلفکس: ٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵
سایت سفارت:-


اسلوونی

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان
تلفن: ٢٢٨٠٢٢٢٣
تلفکس: ٢٢٢٨٢١٣١
سایت سفارت:-


افغانستان

تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم
تلفن: ٨٨٧٣٧١۵١, ٨٨٧٣۵٠۴٠, ٨٨٧٣۵۶٠٠
تلفکس: ٨٨٧٣۵۶٠٠
سایت سفارت: http://www.afghanembassy.ir


اکراین

تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ش. ١٠١
تلفن: ٨٨٠٠٨۵٣٠, ٨٨٠٠۵۶۵٠, ٨٨٠٣۴١١٩
تلفکس: ٨٨٠٠٧١٣٠
سایت سفارت: http://iran.mfa.gov.ua/fa


الجزایر

تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ۶
تلفن: ٢٢۴٢٠٠١۵
تلفکس: ٢٢۴٢٠٠١٧
سایت سفارت: http://www.algeriaemb.ir


امارات متحده عربی

تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠
تلفن: ٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵
تلفکس: ٨٨٧١٨٨٢٢
سایت سفارت: https://ais.usvisa-info.com/fa-ae/niv


انگلیس

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ١٩٨
تلفن: ۶۶٧٠۵٠١١
تلفکس: ۶۶٧١٠٧۶١, ۶۶٧٠٠٧٢٠
سایت سفارت: https://www.gov.uk/world/organisations/uk-for-iranians.fa


اندونزی

تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠
تلفن: ٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵
تلفکس: ٨٨٧١٨٨٢٢
سایت سفارت: https://www.embassypages.com/missions/embassy5012


ارمنستان

تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١
تلفن: ۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨
تلفکس: ۶۶٧٠٠۶۵٧
سایت سفارت: http://www.mfa.am/en/by-countries/ir


اوگاندا

تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. سوم
تلفن: ٧٧۶۴٣٣٣۵
تلفکس: ٧٧۶۴٣٣٣٧
سایت سفارت:-


ایتالیا

تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١
تلفن: ۶۶٧٢۶٩۵۵
تلفکس: ۶۶٧٢۶٩۶١
سایت سفارت: http://www.ambteheran.esteri.it/ambasciata_teheran/fa


ایرلند

تهران – منطقه ١ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ٨
تلفن: ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣۴, ٢٢٨٣٣٧٣١
تلفکس: ٢٢٢٨۶٩٣٣
سایت سفارت:-


بحرین

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین
تلفن: ٨٨٧٧٢٨۴٧, ٨٨٧٧۵٣۶۵, ٨٨٧٧٣٣٨٣
تلفکس: ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧۶
سایت سفارت:-


برزیل

تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ۵٨
تلفن: ٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵
تلفکس: ٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵
سایت سفارت: http://teera.itamaraty.gov.br/en-us


برونئی دارالسلام

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ۶٠
تلفن: ٨٨٨٧٩٢٧٠
تلفکس: ٨٨٧٨٣٣٨١
سایت سفارت:-


بلاروس

تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر
تلفن: ٢٢٧١٨۶٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩
تلفکس: ٢٢٧١٨۶٨٢
سایت سفارت: http://iran.mfa.gov.by/fa


بلژیک

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ١۵۵ و ١۵٧
تلفن: ٢٢٠۴٩٢۴٧, ٢٢٠۴١۶١٧
تلفکس: ٢٢٠۴۴۶٠٨
سایت سفارت: http://www.visa4belgium.com


بلغارستان

تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد
تلفن: ٨٨٧٧۵٠٣٧, ٨٨٧٧۵۶۶٢
تلفن: ٨٨٧٧٩۶٨٠
سایت سفارت: http://www.mfa.bg/embassies/iran/events/ll/687/23/51/index.html


بنگلادش

تهران – یوسف آباد شمالی،خ 64 شرقی،کوچه یکم،خ 12 متری احداثی،پلاک 7 ، کد پستی 1436812345
تلفن: 88601781-83
تلفکس: 88605445
سایت سفارت:-


بوسنی و هرزگوین

تهران – منطقه ٢ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ۴٨۵
تلفن: ٨٨٠٨۶٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨
تلفکس: ٨٨٠٩٢١٢٠
سایت سفارت:-


پاکستان

تهران – منطقه ۶ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده
تلفن: ۶۶٩۴۴٨٨٨, ۶۶٩۴١٣٨٨
تلفکس: ۶۶٩۴۴٨٩٨
سایت سفارت: http://www.mofa.gov.pk/iran


پرتقال

تهران – منطقه ٣ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ١٣
تلفن: ٢٢۵٨٢٧۶٠, ٢٢۵۴٣٢٣٧
تلفکس: ٢٢۵۵٢۶۶٨
سایت سفارت: http://www.portugueseembassy.ir/en.html


تاجیکستان

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم
تلفن: ٢٢٢٩٩۵٨۴
تلفکس: ٢٢٨٠٩٢٩٩
سایت سفارت: http://www.tajembiran.tj/fa


تایلند

تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ۴
تلفن: ٧٧۵٣٧٧٠٨ , ٧٧۵٣١۴٣٣
تلفکس: ٧٧۵٣٢٠٢٢
سایت سفارت: http://www.thaiembassy-tehran.org/?se=2


ترکمنستان

تهران – منطقه ۴ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ٣٩
تلفن: ٢٢۵۴٨۶٨, ٢٢۵۴٢١٧٨
تلفکس: ٢٢۵٨٠۴٣٢
سایت سفارت: https://iran.tmembassy.gov.tm/en


ترکیه

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧
تلفن: ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢
تلفکس: ٣٣١١٧٩٢٨
سایت سفارت: http://tehran.emb.mfa.gov.tr


تونس

تهران – منطقه ٣ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ١٠
تلفن: ٢٢٨۴٠٠٣٨
تلفکس: ٢٢٨۴۴۶٧۴
سایت سفارت: https://www.embassypages.com/missions/embassy25781


چک

تهران – منطقه ١ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ١٩٩
تلفن: ٢٢٢٨٨١۴٩, ٢٢٢٨٨١۵٣
تلفکس: ٢٢٨٠٢٠٧٩
سایت سفارت: http://www.mzv.cz/tehran


چین

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ١٣
تلفن: ٢٢٢٩١٢۴٠
تلفکس: ٢٢٢٩٠۶٩٠
سایت سفارت: http://ir.china-embassy.org/eng


دانمارک

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ١٨
تلفن: ٢٢۶٠٧٠٢٠, ٢٢۶۴٠٠٠٩, ٢٢۶٠١٣۶٣
تلفکس: ٢٢٠٣٠٠٠٧
سایت سفارت: http://iran.um.dk/en


روسیه

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٣٩
تلفن: ۶۶٧٠١١۶١
تلفکس: ۶۶٧٠١۶۵٢
سایت سفارت: https://iran.mid.ru/web/iran_en


رومانی

تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر
تلفن: ٧٧۵٢۵٨١٩, ٧٧۵٣۴۶۵٨, ٧٧۵٣٩٠۴١
تلفکس: ٧٧۵٠٩٨۴١
سایت سفارت: https://www.mae.ro/en/romanian-missions/3196


زلاندنو

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی
تلفن: ٢٢٨٠٠٢٨٩
تلفکس: ٢٢٨٣١۶٧٣
سایت سفارت: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/middle-east/iran/new-zealand-embassy/


زیمبابوه

تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ٢۴
تلفن: ٢٢٠٢٧۵۵٣
تلفکس: –
سایت سفارت: https://www.embassypages.com/missions/embassy25562


ژاپن

تهران – منطقه ۶ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ١٢
تلفن: ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶
تلفکس: ٨٨٧١٣۵١۵
سایت سفارت: http://www.ir.emb-japan.go.jp/itprtop_fa/index.html


ساحل عاج

تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ۴
تلفن: ٢٢۴٠۴١۵٠, ٢٢۴٢٨٧٩۴
تلفکس: ٢٢۴٠٠٩٣٨
سایت سفارت:-


سریلانکا

تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ٢٨
تلفن: ٢٢٠۴۵١١٩, ٢٢٠۵٢۶٨٨
تلفکس: –
سایت سفارت:-


سنگال

تهران – منطقه ٣ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان
تلفن: ٨٨٨٩١١٢٣
تلفکس: ٨٨٨٠۵۶٧۶
سایت سفارت:-


سوئد

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ۵
تلفن: ٢٢٢٩۶٨٠٢
تلفکس: ٢٢٢٨۶٠٢١
سایت سفارت: http://www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Tehran


سوئیس

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ١٣
تلفن: ٢٢٠٠٨٣٣٣
تلفکس: –
سایت سفارت: https://www.eda.admin.ch/tehran


سودان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر
تلفن: ٨٨٧٨١١٨٣
تلفکس: ٨٨٧٩٢٣٣١
سایت سفارت: https://eumigrant.com/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87/itemlist/tag/%D9%88%D8%A8%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86


سوریه

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ١٩
تلفن: ٢٢٠۵٩٠٣١، ٢٢٢٠۵۵٣٣
تلفکس: ٢٢٠۵٩۴٠٩
سایت سفارت:-


سومالی

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ٢
تلفن: ٢٢٢۴۵١۴۶
تلفکس: ٢٢٢۴۵١۴۶
سایت سفارت:-


سیرالئون

تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول
تلفن: ٧٧۵٠٢٨١٩
تلفکس: ٧٧۵٢٩۵١۵
سایت سفارت:-


صربستان و مونته نگرو

تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. نهم – پ. ١٢
تلفن: ٢٢۴١٢۵۶٩
تلفکس: ٢٢۴٠٢٨۶٩
سایت سفارت:-


عراق

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ٢٠
تلفن: ٢٢٢١٠۶٧٢
تلفکس: ٢٢٢٣٣٩٠٢
سایت سفارت:-


عربستان سعودی

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ٧ – خ. نیلوفر
تلفن: ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠۵٣٩۴٨, ٢٢٢٨٨۵۴٣
تلفکس: ٢٢٢٩۴۶٩١
سایت سفارت: https://embassy-finder.com/saudi-arabia_in_tehran_iran


عمان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ١٢
تلفن: ٢٢٠۵٧۶۴١ , ٢٢٠۵۶٨٣١
تلفکس: ٢٢٠۴۴۶٧٢
سایت سفارت:-


فرانسه

تهران – منطقه ١١ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨۵
تلفن: ۶۶٧٢١٨١٨, ۶۶٧٠۶٠٠۵

تلفکس: ۶۶٧٠۶۵۴٣
سایت سفارت: https://ir.ambafrance.org/-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C


فلسطین

تهران – منطقه ۶ – خ. فلسطین – ش. ١۴۵
تلفن: ۶۶۴۶۴۵٠١, ۶۶۴٠٢۵١٣, ۶۶۴۶۵٧٣۶

تلفکس: ۶۶۴۶۵٧٣۶
سایت سفارت:-


فلیپین

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ١٣
تلفن: ٢٢٠۵۵١٣۴, ٢٢٠۴٧٨٠٢
تلفکس: ٢٢٠۴۶٢٣٩
سایت سفارت: http://www.tehranpe.dfa.gov.ph/


فنلاند

تهران – منطقه ١ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ۴
تلفن: ٢٢٢١۴٣١۶, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١۵٧٧٧
تلفکس: ٢٢٢١٠٩۴٨, ٢٢٢١۵٨٢٢
سایت سفارت: http://www.finland.org.ir/public/default.aspx?nodeid=46642&contentlan=2&culture=en-US


قبرس

تهران – منطقه ١ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ٣٢٨
تلفن: ٢٢٢٠١٢۴٠, ٢٢٢١٩٨۴٢
تلفکس: ٢٢٢١٩٨۴٣
سایت سفارت: http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_Tehran.nsf/dmlindex_fa/dmlindex_fa?OpenDocument


قرقیزستان

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ١٢
تلفن: ٢٢٨٣٠٣۵۴
تلفکس: ٢٢٢٨١٧٢٠
سایت سفارت:-


قزاقستان

تهران – منطقه ٣ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ۴
تلفن: ٢٢۵۶۵٩٣٣ , ٢٢۵۶۵٣٧١
تلفکس: ٢٢۵۴۶۴٠٠
سایت سفارت:-


قطر

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ۴
تلفن: ٢٢٠۵١٢۵۵
تلفکس: ٢٢٠۵٨۴٧٨
سایت سفارت: https://embassy-finder.com/qatar_in_tehran_iran


کانادا

تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ۵٧
تلفن: ٨٨٧٣٣۵۴٨ , ٨٨٧٣٢۶٢٣
تلفکس: ٨٨٧٣٣٢٠٢
سایت سفارت: http://www.cic.gc.ca/english/


کره جنوبی

تهران – منطقه ٣ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ١٨
تلفن: ٨٨٠۵۴٩٠٠
تلفکس: ٨٨٠۵۴٨٩٩
سایت سفارت: http://irn.mofat.go.kr/english/af/irn/main/index.jsp


کره شمالی

تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ٢٢
تلفن: ٨٨٧٩۶٧٠٠
تلفکس: ٨٨٧٧١۴۴٧
سایت سفارت: http://irn.mofa.go.kr/worldlanguage/africa/irn/main/index.jsp


کروواسی

تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١
تلفن: ۶۶٧٢۶٩۵۵
تلفکس: ۶۶٧٢۶٩۶١
سایت سفارت: https://embassy-finder.com/croatia_in_tehran_iran

کنیا


تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ١٧
تلفن: ٢٢٠۴٩٣۵۵, ٢٢٠٢٣٢٣۴
تلفکس: ٢٢٠۴٨۶١٩
سایت سفارت:-


کوبا

تهران – منطقه ٣ – بلوار میرداماد – خ. ١٢بهمن – ک. ٢٢بهمن – پ. ٢٠
تلفن: ٢٢٢۵۶۴٠۶
تلفکس: ٢٢٢۵٩٢٣٠
سایت سفارت: https://cuba.visahq.com/embassy/iran


کویت

تهران – منطقه ٣ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ٢/٣٢٣
تلفن: ٨٨٧٨۵٩٩٧
تلفکس: ٨٨٧٨٨٢۵٧
سایت سفارت:-


گرجستان

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی
تلفن: ٢٢٢١١۴٧٠
تلفکس: ٢٢٢٠۶٨۴٨
سایت سفارت: http://iran.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=330


گینه

تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول
تلفن: ٧٧۵٣۵٧۴۴
تلفکس: ٧٧۵٣۵٧۴٣
سایت سفارت:-


لبنان

تهران – منطقه ۶ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ٣١
تلفن: ٨٨٩٠٨۴۵١, ٨٨٩٠۶٠۵١
تلفکس: ٨٨٩٠٧٣۴۵
سایت سفارت: https://www.embassypages.com/missions/embassy25770/


لهستان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ١ و ٣
تلفن: ٨٨٧٨٧٢۶٢
تلفکس: ٨٨٧٨٨٧٧۴
سایت سفارت: http://www.tehran.mfa.gov.pl/en/


لیبی

تهران – منطقه ١ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ٢
تلفن: ٢٢٢٠١۶٧٧, ٢٢٢٣۵٨١٢, ٢٢٢٣۵۵٠۵
تلفکس: ٢٢٢٣۶۶۴٩
سایت سفارت:-


مالزی

تهران – منطقه ١ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ۶
تلفن: ٢٢٠١١٠۶١, ٢٢٠١٠٠١۶
تلفکس: ٢٢٠١٠۴٧٧
سایت سفارت: http://www.kln.gov.my/web/irn_tehran/home


مالی

تهران – منطقه ٧ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی
تلفن: ٢٢۵۴۵٣۴۵
تلفکس: ٢٢۵٩٠١٩٠
سایت سفارت:-


مجارستان

تهران – منطقه ٣ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ١۵
تلفن: ٢٢۵۵٠۴٨٢, ٢٢۵۵٠۴۶٠, ٢٢۵۵٠۴۵٢
تلفکس: ٢٢۵۵٠۵٠٣
سایت سفارت: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/IR/en/mainpage.htm


مصر

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ۶ و ٨
تلفن: ٢٢٢١۴٨٨٣, ٢٢٢۴٢٢۶٨, ٢٢٢٠۵٢٠٢
تلفکس: ٢٢٢۴٢٢٩٩
سایت سفارت:-


مغرب

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی
تلفن: ٢٢٢٠۶٧٣١ , ٢٢٢٠۴٨۶١
تلفکس: ٢٢٢١۵٧٩١
سایت سفارت:-


مکزیک

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ۴١
تلفن: ٢٢٠۵٧۵٨۶ , ٢٢٠۵٧۵٩٠, ٢٢٠۵٧۵٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١
تلفکس: ٢٢٠۵٧۵٨٩
سایت سفارت: https://embamex2.sre.gob.mx/iran/index.php/fa/


ترکیه

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧
تلفن: ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢
تلفکس: ٣٣١١٧٩٢٨
سایت سفارت: http://tehran.emb.mfa.gov.tr/


نروژ

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ٢٠١
تلفن: ٢٢٨٠۶۵٢٩, ٢٢٨٠٢١۴٣, ٢٢٢٩١٣٣٣
تلفکس: ٢٢٢٩٢٧٧۶
سایت سفارت: https://www.norway.no/en/iran/


نیجریه

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ٢۴
تلفن: ٨٨٧٩٨٠٧٨
تلفکس: ٨٨٧٩١٠۵٨
سایت سفارت: https://www.embassypages.com/missions/embassy23458/


نیوزلند

تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ۵٧
تلفن: ٨٨٧۵٧٠۵٢
تلفکس: ٨٨٧۵٧٠۵۶
سایت سفارت:-


واتیکان

تهران – منطقه ١١ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ٩٧
تلفن: ۶۶۴٠٣۵٧۴
تلفکس: ۶۶۴١٩۴۴٢
سایت سفارت:-


ونزوئلا

تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – ک. ارمغان شرقی – بن بست مازیار – پ. ٢
تلفن: ٢٢٠۵١٩۵۵
تلفکس: ٢٢٠٢٠۵٨۴
سایت سفارت:-


ویتنام

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغست
تلفن: ٢٢۴١١۶٧٠
تلفکس: ٢٢۴١۶٠۴۵
سایت سفارت: http://vietnamvisasite.com/in-Iran.htm


هلند

تهران – منطقه ٣ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی
تلفن: ٢٢۵۶٧٠٠۵
تلفکس: ٢٢۵۶۶٩٩٠
سایت سفارت:-


هند

تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ۴۶
تلفن: ٢٢۴١۶۶٨٢, ٢٢۴١۴۴۴۶
تلفکس: ٨٨٧۴۵۵۵٧, ٨٨٧۵۵٩٧٣
سایت سفارت: http://www.indianembassy-tehran.ir/


یمن

تهران – منطقه ٣ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ٨٧
تلفن: ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶
تلفکس: ٢٢۴١٩٩٣۴
سایت سفارت:-


یونان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ۴٣
تلفن: ٢٢٠۵٠۵٣٣ , ٢٢٠۵٣٧٨۴
تلفکس: ٢٢٠۵٧۴٣١
سایت سفارت : http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/iran.html

 

 

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x